Privacy (NL)

Het Steunpunt Bemiddelingskosten vindt privacy erg belangrijk. We gaan daarom zorgvuldig om met de persoonsgegevens die we verzamelen en verwerken bij onze werkzaamheden. In deze privacyverklaring leggen we uit hoe we met deze persoonsgegevens omgaan. Mocht je vragen hebben over ons privacybeleid, dan kun je een mail sturen naar info@steunpuntbemiddelingskosten.nl.

1. Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die informatie geven over een persoon waarmee deze rechtstreeks of indirect identificeerbaar is. Wij verwerken uitsluitend persoonsgegevens voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld of verstrekt. Hierbij zal rekening worden gehouden met de relevante privacy wet- en regelgeving.

Doelen

De verwerking van persoonsgegevens heeft betrekking op het uitvoeren van de verplichtingen uit de overeenkomst met de betrokkene en de doelen die daarmee samenhangen. In dat kader vragen wij om de naam, het e-mailadres, het telefoonnummer, de adresgegevens en het bankrekeningnummer van de betrokken cliënt. Deze gegevens hebben wij nodig om voor de betrokkene sommatiebrieven op te stellen en/of op andere wijze te proberen de geldsom terug te vorderen. Daarnaast gebruiken we de contactgegevens (met name de naam, het telefoonnummer en het e-mailadres) voor communicatiedoeleinden.

De persoonsgegevens zullen zonder je toestemming niet voor andere doelen worden gebruikt. Voor gebruik dat niet noodzakelijk is voor de dienstverlening, zullen we eerst per e-mail toestemming vragen van de betrokkene. Gegeven toestemming kan altijd weer worden ingetrokken door per e-mail contact op te nemen met info@steunpuntbemiddelingskosten.nl.

Inschakelen van derden

In sommige gevallen kan het Steunpunt persoonsgegevens doorgeven aan derden, bijvoorbeeld wanneer een vraag of opdracht betrekking heeft op een probleem buiten bemiddelingskosten of wanneer een advocaat wordt ingeschakeld. In zulke gevallen vragen we eerst toestemming. De betrokkene kan het geven van toestemming weigeren en kan gegeven toestemming intrekken. Voor zover de verwerking niet noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, zal deze worden gestopt.

Bewaartermijnen

Na beëindiging van de dienstverlening bewaren we gegevens in beginsel nog anderhalf jaar, tenzij het niet noodzakelijk is om gegevens te bewaren. Indien nodig kan worden besloten de gegevens langer te bewaren. Dat kan op basis van een onderlinge afspraak of vanwege een bijzondere omstandigheid, bijvoorbeeld een langdurige rechtszaak die relevant kan zijn voor het eventueel heropenen van de zaak van de betrokkene.

De betrokkene kan na beëindiging van de dienstverlening verzoeken om onmiddellijke verwijdering van zijn gegevens. Wij zullen dit verzoek binnen een redelijke termijn bekijken en zo mogelijk inwilligen. Een verzoek tot verwijdering kan worden gedaan door ons een e-mail te sturen naar het hierboven al genoemde mailadres.

2. Beveiliging van gegevens

De gegevens zullen worden opgeslagen in een beveiligde elektronische omgeving. We maken geen gebruik van papieren dossiers. Het Steunpunt zal zich zoveel mogelijk inspannen voor het nemen van organisatorische en technische maatregelen ter beveiliging van de verwerkingen.

Het systeem is beveiligd met een wachtwoord dat alleen de medewerkers van het Steunpunt kennen. Het is daarnaast mogelijk om te controleren wie wanneer toegang heeft gekregen tot het systeem. Deze controle laat zien welk IP-adres wanneer en waar heeft ingelogd. Daarnaast zal het systeem een beveiligingsmelding afgeven wanneer onbekende apparaten inloggen of proberen in te loggen. Op deze manier zal ongeautoriseerde toegang tot data snel kunnen worden opgemerkt.  

Op het kantoor is een beveiligd wifi-netwerk aanwezig met persoonlijke registratie. Medewerkers zullen niet op het systeem inloggen met behulp van onbeveiligde, open netwerken.

Datalekken

Hoewel we ons best doen om te voorkomen dat er beveiligingsincidenten en datalekken ontstaan, kunnen we dit risico helaas niet uitsluiten. Als we te maken krijgen met een datalek, zullen we de betrokkenen daar zo spoedig mogelijk over informeren indien het datalek gevolgen heeft voor de betrokkene. We zullen bovendien de Autoriteit Persoonsgegevens inlichten wanneer de wetgeving dat vereist. In geval van een meldplicht zullen we in ieder geval de (vermeende) oorzaak, de gevolgen van het probleem, de voorgestelde oplossing en genomen maatregelen melden. Daarnaast vermelden wij wie geïnformeerd is en geven we de contactgegevens van de persoon die betrokken is bij het oplossen van het probleem.

3. Audit

Betrokkenen kunnen op eigen kosten audits laten uitvoeren door onafhankelijke ICT-deskundigen. Deze deskundigen kunnen zodoende controleren of de privacyverklaring wordt nageleefd. In ieder geval komen de kosten van het inhuren van een deskundige altijd voor rekening van de betrokkene. Het Steunpunt zal aan audits meewerken voor zover dat redelijkerwijs kan worden gevergd. De bevindingen naar aanleiding van de audit zullen in onderling overleg worden besproken en eventueel worden opgevolgd.

4. Je rechten

Als betrokkene heb je een aantal wettelijke rechten. Allereerst heb je het recht om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die we van je verwerken. In dat kader heb je er recht op om deze in leesbare vorm in te zien. Daarnaast kun je onjuiste en onvolledige gegevens laten corrigeren en kun je bezwaar maken tegen verwerkingen. Ook heb je te allen tijde het recht om gegeven toestemming in te trekken. Voor het uitoefenen van deze rechten en/of vragen hierover, kun je ons een e-mail sturen (naar het hierboven genoemde e-mailadres).

In het geval dat je klachten hebt over de manier waarop we met persoonsgegevens omgaan, kun je dit bij ons melden. We zullen dan ons best doen om een oplossing te vinden. Mocht je liever een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dan kan dat ook. Voor meer informatie kun je terecht op de website van de Autoriteit: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.