Privacy (NL)

We vinden privacy erg belangrijk. Daarom gaan we zorgvuldig om met de persoonsgegevens die we verzamelen en verwerken bij onze werkzaamheden. In deze privacyverklaring leggen we uit hoe we met deze persoonsgegevens omgaan. Mocht je na het lezen hiervan vragen hebben, dan kun je per e-mail contact met ons opnemen: info@steunpuntbemiddelingskosten.nl.

1. Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die informatie bevatten over iemand waarmee hij/zij kan worden geïdentificeerd. Wij verwerken uitsluitend persoonsgegevens voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld. Hierbij zal rekening worden gehouden met de relevante privacy wet- en regelgeving.

Doelen

De verwerking van persoonsgegevens heeft betrekking op het uitvoeren van de verplichtingen uit de overeenkomst met de betrokkene en de doelen die daarmee samenhangen. In dat kader vragen wij om je naam, e-mailadres, telefoonnummer, adresgegevens en bankrekeningnummer. Deze gegevens hebben wij nodig om brieven op te stellen en/of op andere wijze te proberen om de bemiddelingskosten (of andere kosten) terug te vorderen. Daarnaast gebruiken we de contactgegevens (met name de naam, het telefoonnummer en het e-mailadres) voor communicatiedoeleinden ten behoeve van de dienstverlening.

De persoonsgegevens zullen zonder je toestemming niet voor andere doelen worden gebruikt. Voor ander gebruik dat niet noodzakelijk is voor de dienstverlening, zullen we eerst per e-mail toestemming vragen. Gegeven toestemming kan altijd weer worden ingetrokken door een e-mail te sturen naar info@steunpuntbemiddelingskosten.nl.

Inschakelen van derden

In sommige gevallen kunnen we persoonsgegevens doorgeven aan derden, bijvoorbeeld bij het doorsturen van vragen die niet gerelateerd zijn aan bemiddelingskosten of bij het inschakelen van een advocaat. In zulke gevallen vragen we eerst je toestemming.

Bewaartermijnen

Na beëindiging van de dienstverlening bewaren we gegevens in beginsel nog anderhalf jaar, tenzij het niet noodzakelijk is om gegevens te bewaren. We bewaren deze gegevens om je eventueel verder te kunnen helpen als zich nieuwe feiten of ontwikkelingen voordoen. Indien nodig kan in overleg worden besloten de gegevens langer te bewaren, bijvoorbeeld als er op dat moment een rechtszaak loopt die relevant zou kunnen zijn.

Na beëindiging van de dienstverlening kun je ons verzoeken om de gegevens te verwijderen. Dit verzoek kan per e-mail worden gedaan.

2. Beveiliging van gegevens

De gegevens zullen worden opgeslagen in een beveiligd elektronisch systeem, niet in papieren dossiers. We zullen ons best doen om voldoende maatregelen te nemen om de gegevens te beveiligen.

Het systeem is beveiligd met een wachtwoord dat alleen de medewerkers van het Steunpunt kennen. Daarnaast kunnen we controleren wie wanneer toegang heeft gekregen tot het systeem. Deze controle laat zien welk IP-adres wanneer en waar heeft ingelogd. Daarnaast zal het systeem een beveiligingsmelding afgeven wanneer onbekende apparaten inloggen of proberen in te loggen. Op deze manier zal ongeautoriseerde toegang tot data snel kunnen worden opgemerkt.  

Op het kantoor is een beveiligd wifi-netwerk aanwezig met persoonlijke registratie. Medewerkers zullen geen onbeveiligde, open netwerken gebruiken om in het systeem in te loggen.

Datalekken

Hoewel we ons best doen om zorgvuldig met je gegevens om te gaan en voldoende beveiligingsmaatregelen te nemen, kunnen we datalekken helaas nooit helemaal uitsluiten. Als we te maken krijgen met een datalek dat gevolgen heeft, zullen we de betrokkenen daar zo spoedig mogelijk over informeren. We zullen bovendien de Autoriteit Persoonsgegevens inlichten wanneer de wetgeving dat vereist.

In geval van een meldplicht zullen we in ieder geval de volgende informatie verstrekken: de (vermeende) oorzaak en de gevolgen van het probleem, voorgestelde oplossingen, de genomen beveiligingsmaatregelen en de contactgegevens van degene die verantwoordelijk is voor het oplossen van het probleem.

3. Audit

Je hebt het recht om op eigen kosten een audit te laten uitvoeren door een onafhankelijke IT-deskundige. Het Steunpunt zal aan audits meewerken voor zover dat redelijkerwijs kan worden gevergd. De bevindingen zullen in onderling overleg worden besproken en, indien mogelijk, worden geïmplementeerd.

4. Je rechten

Onder de privacywetgeving heb je een aantal wettelijke rechten. Allereerst heb je het recht om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die we van je verwerken. Deze moet je dan in leesbare vorm kunnen inzien. Daarnaast kun je onjuiste en onvolledige gegevens laten corrigeren en kun je bezwaar maken tegen verwerkingen. Ook heb je te allen tijde het recht om gegeven toestemming in te trekken. Voor het uitoefenen van deze rechten en/of vragen hierover, kun je ons een e-mail sturen.

In het geval dat je klachten hebt over de manier waarop we met persoonsgegevens omgaan, kun je dit bij ons melden. We zullen dan ons best doen om een oplossing te vinden. Je hebt ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor meer informatie kun je terecht op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.